leetcode刷题 —第26题移除元素题目解答

题目描述:移除数组中的元素元素

给你一个数组 nums 和一个值 val,你需要 原地 移除所有数值等于 val 的元素,并返回移除后数组的新长度。

题目描述
func removeElement(nums []int, val int) int {
  length:=len(nums)
  newLen:=0
  for i:=0;i<length;i++{
    if nums[i]!=val{
      nums[newLen]=nums[i]
      newLen++
    }
  }
  return newLen
}

收藏本站一起学习!

发表回复